Jesteś niezalogowany - Zaloguj się lub Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z systemu internetowego www.katalogautomatyki.pl prowadzonego przez właściciela.
 1. Właścicielem systemu internetowego www.katalogautomatyki.pl (zwanego dalej Systemem) jest:
   
          Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "SKAMER-ACM" Sp. z o.o.
          ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
          tel.: 014 63 23 400
          fax: 014 63 23 401
  wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177543, NIP: 8730006433
   
 2. Z oferty Systemu może korzystać może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem zwany dalej Klientem.
   
 3. Złożenie zapytania, oferty lub zamówienia w Systemie oznacza akceptację przez Klienta postanowień  niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.
   
 4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych systemu internetowego właściciela oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zapytania, oferty lub zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator systemu.
   
 5. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza rejestracji”.
   
 6. Klient może składać zapytanie ofertowe  lub zamówienie wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej www.katalogautomatyki.pl. i wtedy jest traktowany jako Klient systemu.
  Wszelkie czynności związane z ofertowaniem oraz zamawianiem i sprzedażą wyrobów realizowane są  poprzez system sprzedaży właściciela systemu i w tym zakresie obowiązują zasady tam stosowane.
  System służy  do wymiany informacji technicznej handlowej o wyrobach różnych producentów i dla pełnej czytelności obiegu dokumentów zawiera oprócz zapytań ofertowych i zamówień również oferty i potwierdzenia zamówienia wyemitowane w systemie handlowym właściciela systemu.
   
 7. Właściciel Systemu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji oferty lub zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu będą niepełne lub budzić będą wątpliwości co do ich prawdziwości. W celu ułatwienia rozwiązania ewentualnych problemów związanych z korzystaniem z Serwisu obowiązkowe  jest podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.
   
 8. Oferta sprzedaży automatyczna nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Ceny podane w ofercie są aktualne w dniu wystawienia. Aby uzyskać kompletną ofertę zawierającą wymagane warunki handlowe należy  złożyć zapytania ofertowego w systemie.
   
 9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Systemu wyrażane są w walucie zgodnej z walutą stosowana w cenniku  producenta i nie zawierają podatku VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
   
 10. Właściciel Systemu zastrzega sobie prawo do:
  a. zmiany cen towarów w ofercie Systemu; zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
  b. wycofania poszczególnych produktów z oferty Serwisu,
  c. wprowadzania nowych towarów do oferty Serwisu,
  d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
   
 11. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
   
 13. Właściciel Systemu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
Do katalogu towarów Do góry strony
Projekt i wykonanie: netkoncept.com